ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณ และ Bophie ข้อตกลงในการปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าได้รับการยินยอมทันทีเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์เป็นครั้งแรก หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณควรหยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที

คำจำกัดความและการตีความ

ในข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดต่างๆจะมีความหมายดังต่อไปนี้:

เนื้อหา” หมายถึงข้อความ, กราฟิก, ภาพ, เสียง, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์, การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลรูปแบบอื่นใดที่สามารถจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์นี้

Bophie” หมายถึง บริษัท โบฟี่ จำกัด ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริการ” หมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ, บริการหรือข้อมูลออนไลน์ใดๆ ที่ Bophie จัดให้ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ระบบ” หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารออนไลน์ใดๆที่ Bophie ให้บริการผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมลบนเว็บ, กระดานข้อความ, ระบบไลฟ์แชทและลิงก์อีเมล

ผู้ใช้” หมายถึงบุคคลที่สามที่เข้าถึงเว็บไซต์และไม่ได้ว่าจ้างโดย Bophie และดำเนินการในระหว่างการจ้างงาน และ

เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ (www.bophie.com)

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เว้นแต่จะอัปโหลดโดยผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ, กราฟิก, โลโก้, ไอคอน, รูปภาพ, คลิปเสียง, คลิปวิดีโอ, การรวบรวมข้อมูล, เค้าโครงหน้าเว็บ, รหัสพื้นฐานและซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สิน ของ Bophie บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง การใช้เว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณรับทราบว่าเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณไม่สามารถทำซ้ำ, คัดลอก, แจกจ่าย, จัดเก็บหรือนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่นใดจากเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์หรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนจาก Bophie

            

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Bophie หรือของบริษัทในเครือใดๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวและปฏิเสธความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานทั้งสิ้น การรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์เองหรือของผู้ที่ควบคุมเว็บไซต์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้

ผู้ที่ต้องการนำลิงค์เว็บไซต์นี้ไว้ในเว็บไซต์อื่นสามารถทำได้เฉพาะไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ www.bophie.co.th โดยต้องขออนุญาตล่วงหน้า

ความเป็นส่วนตัว

เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ Bophie จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Bophie หรือตามคำขอจาก Bophie

คุณตกลงว่า หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามกับ Bophie (1) คุณได้รับความยินยอมและคำบอกกล่าวที่เหมาะสมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยัง Bophie และ (2) คุณได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Bophie หรือส่งสำเนาไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Bophie ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ, บทลงโทษ, ค่าปรับ, รางวัลหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ

การปฏิเสธความรับผิด

Bophie ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์จะตรงต่อความต้องการของคุณ, มีคุณภาพที่น่าพอใจ, เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แบบเฉพาะเจาะจง, ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม, ระบบทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน, มีความปลอดภัยและข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้จะถูกต้อง เราไม่รับประกันผลลัพธ์ใดจากการใช้บริการของเรา
ไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำและไม่ควรเชื่อถือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เมื่อทำการตัดสินใจหรือดำเนินการใด ๆ

ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

บริการนี้มีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะปราศจากข้อบกพร่องและ/หรือข้อผิดพลาด เราไม่รับประกัน (โดยชัดเจนหรือโดยนัย) ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์แบบเฉพาะ, ความถูกต้องของข้อมูล, ความสอดคล้องและคุณภาพที่น่าพอใจ
Bophie จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดหรือการไม่มีให้บริการของเว็บไซต์อันเป็นผลมาจากสาเหตุภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดของอุปกรณ์ ISP, ความผิดพลาดของอุปกรณ์โฮสต์, ความผิดพลาดของเครือข่ายการสื่อสาร, ไฟฟ้าขัดข้อง, เหตุการณ์ทางธรรมชาติ, สงครามหรือข้อจำกัดทางกฎหมาย และการเซ็นเซอร์

การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Bophie จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่คาดการณ์ได้หรืออย่างอื่น รวมถึงความเสียหายทางอ้อม, เป็นผลสืบเนื่องหรือที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลใดที่อยู่ในนั้น ผู้ใช้ควรตระหนักว่าพวกเขาใช้เว็บไซต์และเนื้อหาโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Bophie สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อโกงจาก Bophie

เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่าข้อกำหนดใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ ข้อกำหนดนี้จะใช้บังคับเฉพาะในเขตอำนาจศาลที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ผิดกฎหมายเท่านั้น

การไม่สละสิทธิ์

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆที่มีอยู่ในที่นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือขอรับการเยียวยาดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้า

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และฉบับก่อนหน้า บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าเว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ

คำบอกกล่าว / การสื่อสารทั้งหมดจะต้องส่งให้เราทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองตามสถานที่ที่ระบุ (ดูที่อยู่ด้านบน) หรือทางอีเมล info@bophie.co.th การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือว่าได้หากครบ 3 วันหลังจากโพสต์หากส่งโดยไปรษณีย์แบบ EMS และจะได้รับในวันทำการและในวันทำการถัดไป หากส่งอีเมลในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Bophie จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและ Bophie คุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลกรุงเทพอย่างเคร่งครัด

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท โบฟี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: info@bophie.com |  โทรศัพท์: 02-1054737   |  Fax: 02-0266214

© Bophie. All rights reserved.  Web by Toneyes