นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงภาพรวมแบบง่ายว่าที่จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.bophie.com

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (PDPA) และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 2016/679 (GDPR) ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

บริษัท โบฟี่ จำกัด ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างมาก เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับและเป็นไปตาม PDPA, GDPR และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเหมือนและความแตกต่างของกฎระเบียบทั้งสองข้อแล้ว ความขัดแย้งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเลือกและการใช้บทบัญญัติที่เข้มงวดมากขึ้น หากเกิดกรณีดังกล่าว

การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้?
การประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ บริษัท โบฟี จำกัด

เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร?
โดยทั่วไป ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมในสองวิธี วิธีแรกคุณจะให้ข้อมูลไว้กับเรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการติดต่อ วิธีที่สอง ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบอัตโนมัติโดยระบบไอทีของเราเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (เช่น อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ หรือเวลาในการดูหน้าเว็บ) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อะไร?
ข้อมูลบางส่วนถูกรวบรวมเพื่อให้บริการแก่คุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด ข้อมูลอื่นๆอาจใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณ

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ?
อ้างอิงจาก PDPA และ GDPR คุณมีสิทธิ์รับข้อมูลเกี่ยวกับที่มา, ผู้รับและวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณยังมีสิทธิ์ร้องขอการแก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลนี้เช่นกัน คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ที่ระบุเพื่อจุดประสงค์นี้และสอบถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเช่นกัน

บันทึกทั่วไปและภาระผูกพัน

Information on the data controller

ผู้ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้คือ:

บริษัท โบฟี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ
944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 02 1054737
E-mail: info@bophie.com

ผู้ควบคุมข้อมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเพียงคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ)

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ด้านบนโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับ “การปกป้องข้อมูล”

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การยินยอม
ตราบใดที่เราได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การยินยอมจะเป็นการยืนยันความถูกต้องทางกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดําเนินการก่อนการจัดทำสัญญา เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา การปฏิบัติตามสัญญาถือเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังใช้กับการดำเนินการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพของการดำเนินการก่อนจัดทำสัญญาอีกด้วย

ภาระผูกพันตามกฎหมาย
ตราบใดที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่บริษัทของเราอยู่ภายใต้ ภาระผูกพันทางกฎหมายถือเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย

ป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต
ในกรณีผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลธรรมดาใดทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็น ผลประโยชน์ที่สำคัญจะทำหน้าที่เป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย

ประโยชน์สาธารณะ
ในกรณีที่การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือในการใช้อำนาจหน้าที่ของทางการที่ตกเป็นของผู้ควบคุม ผลประโยชน์สาธารณะจะเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
หากการประมวลผลจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทของเราหรือบุคคลที่สาม และผลประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลไม่ได้มีค่าเกินกว่าผลประโยชน์ที่กล่าวถึงในตอนแรก ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

สิทธิของคุณ

PDPA ไม่ได้ให้สิทธิ์ที่มีความซับซ้อนแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งแตกต่างจาก GDPR เนื่องจากทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน เราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีและจ่ายเจ้าของข้อมูลทั้งหมด สิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ใน GDPR ดังนั้น ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ Bophie คุณมีสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 12 ถึง 22 ของ GDPR เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้านล่างนี้คือข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และวิธีที่คุณสามารถใช้ได้

สิทธิในข้อมูล: คุณสามารถขอข้อมูลจากเราได้ว่าเราประมวลผลข้อมูลของคุณในระดับใดและมากน้อยเพียงใด

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอให้เราแก้ไขหรือทำให้สมบูรณ์ได้ตลอดเวลา

สิทธิในการขอให้ลบ: คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลของคุณหากเรากำลังดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย หรือหากการประมวลผลขัดต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณในการป้องกันอย่างไม่เป็นสัดส่วน โปรดทราบว่าอาจมีสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถลบได้ทันที เช่น ในกรณีของภาระผูกพันการเก็บรักษาที่มีการควบคุมตามกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงการใช้สิทธิ์ในการลบของคุณ เราจะลบข้อมูลของคุณทันทีและโดยสมบูรณ์ ตราบเท่าที่ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลในส่วนนี้

สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล: คุณอาจขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณหากคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ช่วยให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ การประมวลผลข้อมูลนั้นผิดกฎหมาย แต่คุณคัดค้านการลบและร้องขอ การจำกัดการใช้ข้อมูล เราไม่ต้องการข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้อีกต่อไป แต่คุณยังต้องการข้อมูลนี้เพื่อยืนยันหรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล: คุณอาจร้องขอให้เราให้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ และคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่มีอุปสรรคจากเรา โดยที่เราประมวลผลข้อมูลนี้บนพื้นฐาน ความยินยอมที่เพิกถอนได้ที่คุณมอบให้หรือสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา และการดำเนินการนี้จัดทำโดยใช้ขั้นตอนอัตโนมัติ หากเป็นไปได้ในทางเทคนิค คุณอาจขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณโดยตรงไปยังผู้ควบคุมรายอื่น

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย คุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ สิ่งนี้จะนำไปใช้กับการทำโปรไฟล์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย จากนั้น เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่ว่าเราสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลซึ่งแทนที่ผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลมีไว้สำหรับการยืนยัน การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้เหตุผล

สิทธิในการร้องเรียน: หากคุณเห็นว่าเราละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเมื่อประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถชี้แจงคำถามใดๆได้ คุณยังมีสิทธิ์ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบสำหรับคุณ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการปกป้องข้อมูล หากคุณต้องการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวกับเรา โปรดติดต่อเรา ในกรณีที่มีข้อสงสัย เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอม คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้นโดยไม่มีความเสียหายเมื่อใดก็ได้

สิทธิ์ข้างต้นอาจถูกจำกัดในบางกรณี ตัวอย่างเช่น หากการปฏิบัติตามคำขอของคุณจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หากคุณขอให้เราลบข้อมูลที่เราจำเป็นต้องมีตามกฎหมาย หรือหากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่บังคับไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีนี้ และจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านั้น คุณอาจไม่สามารถใช้บริการของเราต่อไปได้หากต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยตรง หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความแม่นยำ

เราพยายามทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตที่สุด อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องพึ่งคุณในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบ ดังนั้น โปรดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นให้กับเราในการให้บริการแก่คุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ส่งถึงเรานั้นเป็นข้อมูลล่าสุด, สมบูรณ์ และถูกต้อง กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษา

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปี หรือระยะเวลาที่นานขึ้นหรือสั้นลงตามความเหมาะสมที่อาจจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เราจะยหยุดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ทันทีที่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานได้ว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแลวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

ลิงค์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เข้าและออกจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือเป็นครั้งคราว หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดเหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

ตัวกลางด้านข้อมูล

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะตัวกลางข้อมูลในนามของบุคคลที่สาม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของบุคคลที่สาม และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดของ PDPA และ GDPR เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงคำขอ ข้อร้องเรียน หรือคำถามใดที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

โปรโตคอลความปลอดภัย SSL or TLS

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหาที่เป็นความลับ เช่น คำสั่งหรือคำถามที่คุณส่งถึงเราในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ใช้การเข้ารหัสแบบ SSL หรือ TLS คุณสามารถรับรู้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสโดยที่อยู่ของเบราว์เซอร์เปลี่ยนจาก “http://” เป็น “https://” และโดยสัญลักษณ์ในเบราว์เซอร์ของคุณ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส SSL หรือ TLS บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่คุณส่งให้เราได้

ข้อมูลสำหรับเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หากคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โปรดติดต่อเราและเราดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที

หน่วยงานที่กำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจจัดการปัญหาและปกป้องข้อมูลสำหรับ บริษัท โบฟี่ จำกัด คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อคณะกรรมาธิการได้ ที่นี่ และชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเรา

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติโดยใช้เบราว์เซอร์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ปลายทางของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งรวบรวมโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ และจัดเก็บไว้จนกว่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติ:

 • ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอ
 • วันที่และเวลาที่เข้าถึง
 • เบราว์เซอร์ที่ใช้และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึงชื่อผู้ให้การเข้าถึงแก่คุณ
 • จำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน
 • ข้อความที่ถูกเรียกอย่างสำเร็จ

ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกของระบบของเรา ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเก็บไว้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวของข้อมูลดังกล่าวโดยระบบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดส่งเว็บไซต์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ตลอดจนเพื่อรับรองการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราและเพื่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในข้อกำหนดและฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบทันทีที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล กรณีนี้เป็นกรณีหลังจาก 3 เดือนในกรณีของการจัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึก

การรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดหาเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึกมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์

สถานะออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย

เรารักษาสถานะออนไลน์ภายในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้า, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่ใช้งานเพื่อแจ้งพวกเขาเกี่ยวกับบริการของเรา เมื่อเรียกใช้เครือข่ายและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง, ข้อกำหนดและเงื่อนไขและแนวทางการประมวลผล ข้อมูลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งาน หากพวกเขาสื่อสารกับเราภายในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ หรือส่งข้อความถึงเรา

Facebook

เราต้องการชี้ให้เห็นว่า Facebook ให้ข้อมูลโดยรวมแก่เราผ่านฟังก์ชัน Insights ซึ่งเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้เพจ Facebook ของเราโต้ตอบกับข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลเชิงลึกของเพจเหล่านี้อาจอิงตามข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมหรือการโต้ตอบกับเพจ Facebook ของเรา เราได้รับข้อมูลนี้เป็นการประเมินแบบไม่ระบุชื่อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Facebook เองสามารถกำหนดข้อมูลการใช้งานของคุณบนเพจ Facebook ของเราให้กับคุณโดยตรง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตน โดยคุณจะต้องเป็นสมาชิก Facebook พร้อมกับระบุข้อมูลอื่นๆที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ

ตามกฎหมายระุบไว้ เราจะรับผิดชอบร่วมกันสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Facebook ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเข้าถึงได้โดยไม่เปิดเผยชื่อ ดังนั้นเราจึงได้ทำข้อตกลงในการดำเนินการกับ Facebook อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล Insights ยังคงเป็นของ Facebook ซึ่งหมายความว่า Facebook มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับการปกป้องข้อมูลตาม GDPR และ PDPA เราในฐานะผู้ดำเนินการเพจ Facebook ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล Insights และเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของข้อมูลได้ คุณสามารถส่งคำขอโดยตรงไปยัง Facebook และเราตามลิงค์ต่อไปนี้: https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928

LinkedIn

“กลุ่มเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะสม” และ “การเก็บสถิติวัดผล” จาก LinkedIn สามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้งานที่มีอยู่และลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยแคมเปญที่เกี่ยวข้อง LinkedIn จะจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่ไม่เปิดเผยชื่อโดยใช้แท็กเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุกกี้จาก LinkedIn จะถูกวางในเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกไม่รับโฆษณาได้ https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับโฆษณาดังกล่าวจะไม่ลบโฆษณาออกจากหน้าที่คุณเข้าชม มันจะหมายความว่าโฆษณาที่แสดงอาจไม่สอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวของคุณ หากคุณไม่ใช่สมาชิกของ LinkedIn คุณสามารถค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวของคุกกี้ได้ที่ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Glassdoor

เราดำเนินการตรวจสอบผ่าน “Glassdoor” ซึ่ง Glassdoor Inc. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน Delaware โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 100 Shoreline Highway, Mill Valley California, USA เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบ (“Glassdoor”) เราต้องการชี้ให้เห็นว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส่งหรือการใช้งานโดย Glassdoor Inc. ลิงก์ต่อไปนี้นำไปสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Glassdoor Inc.: https://hrtechprivacy.com/brands/glassdoor#privacypolicy .

แบบฟอร์มการติดต่อ

สำหรับคำถามหรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มที่ให้ไว้บนเว็บไซต์โดยระบุชื่อของคุณและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เพื่อให้เราทราบว่าคำถามนั้นมาจากใคร และเพื่อให้เราสามารถตอบคำถามได้ รวมถึงคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกัน การประมวลผลข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อเรานั้นดำเนินการบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่คล้ายกับสัญญาในแง่ของการเริ่มต้นสัญญา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อใช้แบบฟอร์มการติดต่อจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากที่คำขอของคุณได้รับการจัดการแล้ว

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใด

General

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรที่ช่วยเราให้บริการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ และผู้ที่อาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของเราและตามนโยบายนี้ เพื่อสนับสนุนข้อเสนอออนไลน์และบริการของเรา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับสมาชิกในกลุ่มของเรา ซึ่งรวมถึงว่าบริษัทที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามดังนี้:

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา, ปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกิดขึ้นจากสัญญาใดที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา, การประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ;
 2. ในกรณีที่บุคคลที่สามอ้างว่าเนื้อหาใดที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาภายใต้กฎหมายในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามนั้น
 3. ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว หรือ
 4. หากเราหรือหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดของเราถูกซื้อโดยบุคคลที่สามในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ ข้อมูลอาจถูกแชร์บนพื้นฐานของภาระผูกพันตามสัญญาและก่อนการจัดทำสัญญา หากคุณยินยอมหรือในกรณีที่เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น หรือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น เมื่อใช้ตัวแทน, ผู้ให้บริการโฮสต์, ที่ปรึกษาด้านภาษี, ธุรกิจและกฎหมาย, การดูแลลูกค้า, การบัญชี, การเรียกเก็บเงินและบริการที่คล้ายกันซึ่งช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา, งานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) หากเรามอบหมายให้บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า “ข้อตกลงในการประมวลผล”

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลอภิพันธุ์ที่ได้รับเกี่ยวกับคุณ เราอาจแบ่งปันตัวระบุคุกกี้และข้อมูล IP กับผู้ให้บริการเพื่อวิเคราะห์จนสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคุกกี้ของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลในสถานการณ์อื่นๆ เช่น เมื่อคุณยินยอม หรือหากกฎหมาย คำสั่งศาล ภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลขอข้อมูลจากเรา หากจุดประสงค์คือการป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมหรือหากจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน เว็บไซต์ และผู้ใช้งานของเรา

การใช้ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวม

เราใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ;
 2. เพื่อให้ข้อมูล, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราและเพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา
 3. เพื่อให้ข้อมูล, ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณที่เรารู้สึกว่าคุณอาจสนใจโดยที่คุณยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 4. เพื่อให้คุณสามารถโต้ตอบบริการของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 5. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา;
 6. เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเราหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือที่น่าสงสัย;
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อบังคับ, หลักปฏิบัติ, แนวทางหรือกฎเกณฑ์ใดที่บังคับใช้หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
 8. วัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณต้องการ และ
 9. ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและการให้บริการแก่คุณ

สถานที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บที่กรุงเทพ นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการโดยบุคคลที่สามนอกกรุงเทพฯ ซึ่งทำงานให้เราหรือซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของเรา บุคคลดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามบริการของคุณและการจัดหาบริการสนับสนุน ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับเรา มันจะแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลอย่างถูกต้อง เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่

การยินยอม

อ้างอิงจากการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“วัตถุประสงค์”)

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลล่าสุด สมบูรณ์และถูกต้อง คุณได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลที่สามสำหรับการรวบรวม, ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ คุณตกลงว่าคุณจะมอบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความยินยอมดังกล่าวแก่เราโดยทันทีเมื่อมีการร้องขอจากเรา

การใช้บริการของเราแต่ละครั้งจะถือเป็นข้อตกลงใหม่สำหรับเราในการรวบรวม, ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณและขอให้เราหยุดใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดโดยส่งคำขอของคุณมาที่เราเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ info@bophie.co.th หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม, ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการธุรกรรม, ข้อตกลงหรือการโต้ตอบกับเรา ก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมาของการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ได้ป้องกันการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา (รวมถึงการเยียวยาใดๆ) หรือดำเนินการตามขั้นตอนใดตามที่เรามีสิทธิ์ตามกฎหมาย

เบ็ดเตล็ด

การตลาดทางตรง

ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อระบุบริการเฉพาะที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างไร

คุณอาจให้ความยินยอมกับเราได้หลายวิธี ซึ่งรวมถึงการเลือกช่องบนแบบฟอร์มที่เราขออนุญาตจากคุณในการส่งข้อมูลทางการตลาดให้กับคุณ หรือความยินยอมของคุณอาจบ่งบอกถึงการโต้ตอบหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเรา ในกรณีที่แสดงความยินยอมของคุณโดยนัย คุณจะต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการรับการสื่อสารทางการตลาดโดยอิงจากการโต้ตอบหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเรา

การตลาดทางตรงโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของอีเมล แต่อาจรวมถึงช่องทางอื่นๆได้ รูปแบบการติดต่อเหล่านี้จะได้รับการจัดการโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการตามสัญญาของเรา แบบฟอร์มการตลาดที่ส่งถึงโดยตรงทุกแบบฟอร์มที่ส่งหรือจัดทำโดยเราหรือในนามของเรา ควรมีวิธีการที่ลูกค้าอาจยกเลิกการสมัคร (หรือเลือกไม่รับ) ในการรับการตลาดที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

โฮสติ้ง

บริการสำหรับโฮสต์และเว็บไซต์นั้นเป็นการให้บริการบางส่วนโดยผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลในนามของเรา เว้นแต่จะอธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลการเข้าถึงทั้งหมดและข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมในแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพื่อจุดประสงค์บนเว็บไซต์นี้และจะได้รับการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการของเราและพื้นฐานความสัมพันธ์ของเรา โปรดติดต่อตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ระบบเครือข่ายสำหรับการรับส่งข้อมูล (CDN)

เพื่อจุดประสงค์ในการโหลดที่รวดเร็วขึ้น เราใช้ระบบเครือข่ายสำหรับการรับส่งข้อมูล (“CDN”) เนื้อหาต่างๆ เช่น ไฟล์ขนาดใหญ่จะสามารถจัดส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่กระจาอยู่ยตามภูมิภาคของผู้ให้บริการ CDN ได้ ดังนั้นข้อมูลการเข้าถึงจึงถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการของเราทำงานให้เราภายใต้กรอบการประมวลผลคำสั่ง หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการของเราและพื้นฐานของความร่วมมือกับพวกเขา โปรดใช้ตัวเลือกการติดต่อที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การละเมิดข้อมูลและการแจ้งเตือน

ฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผ่านการบุกรุกโดยมิชอบ เมื่อทราบถึงการละเมิดข้อมูล บริษัท โบฟี่ จำกัด จะแจ้งให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดพร้อมกับอธิบายของการดำเนินการเพื่อประนีประนอมความเสียหายใดๆอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อมูล โดยจะมีการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดหลังจากที่พบการละเมิด

การยืนยันการรักษาความลับ

พนักงานของบริษัททุกคนต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งพวกเขาอาจเข้าถึงได้และเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทราบทางธุรกิจเท่านั้น

พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจะลงนามในการแจ้งเตือนการรับทราบเป็นประจำทุกปีเพื่อยืนยันความเข้าใจในข้อกำหนดของบริษัทนี้

การเปลี่ยนแปลง การร้องเรียน และการปิดบัญชี

การเปลี่ยนแปลง

นโยบายและความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำเพื่อให้อัพเดตการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การสอบถามและการร้องเรียน

ความคิดเห็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ควรส่งถึงเราโดยตรง หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โปรดติดต่อเรา

การปิดบัญชี

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น การสื่อสารทางอีเมล) อาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย การป้องกันข้อมูลโดยสมบูรณ์ต่อการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามนั้นเป็นไปไม่ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ กรกฎาคม 2021

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท โบฟี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: info@bophie.com |  โทรศัพท์: 02-1054737   |  Fax: 02-0266214

© Bophie. All rights reserved.  Web by Toneyes